Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied

Al de verkopen, werken, leveringen en diensten van Reimink Machines , hierna afgekort als RM, zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

2. Prijsoffertes

De door RM geformuleerde prijsofferte verbindt haar, behoudens andersluidende bepaling, gedurende één maand. Zulke prijsofferte kan tegen haar in geen geval ingeroepen worden als analyse door RM van de bedrijfsomstandigheden van de klant, voorafgaand aan de verkoop. De klant zelf bepaalt het te leveren materieel en draagt de verantwoordelijkheid voor zijn keuze.

3. Bestellingen

Een bestelling zal RM slechts binden indien ze door RM schriftelijk wordt bevestigd.

4. Leveringen

a. De levering van het materieel zal gebeuren volgens de bepalingen van de bestellingen.

b. De leveringstermijnen en uitvoeringsdata worden gegeven als aanwijzing en zonder verbintenis. RM zal alles in het werk stellen om de leveringen en uitvoeringen op de vooropgestelde of later bevestigde data te presteren. Een vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of interesten.

c. De klant is verantwoordelijk voor de aangeduide plaats van installatie. Hij zal er tevens op eigen kosten voor zorgen dat de plaats van installatie voorzien is van elektrische leidingen en installaties zoals voorgeschreven door de brochure van de fabrikant. Hij zal RM vrije toegang verschaffen tot de plaats van installatie, derwijze dat RM over de voor de installatie benodigde tijd kan beschikken.

d. RM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid tot uitvoering te wijten aan onvoorziene omstandigheden of voortvloeiend uit toeval of overmacht.

e. Ieder zichtbaar gebrek vastgesteld bij de levering moet door de koper vermeld worden op de verzendingsnota van de vervoerder. De terugzending van de goederen wordt slechts aanvaard na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van RM. Om geldig te zijn moet elke andere klacht aan RM betekend worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na ontvangst van de geleverde apparatuur of programmatuur.

f. Voor zover een installatie vereist is, zal deze uitgevoerd worden door personeel van RM, of door personeel door haar gemachtigd volgens door haar gegeven instructies.

g. Levering van het materieel doet het risico op de klant overgaan.

5. Betalingen

a. De facturen van RM zijn steeds betaalbaar in haar zetel, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidend beding.

b. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 10 % per jaar vanaf de vervaldag.

c. Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt, zonder ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10%, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.000,00, zelfs bij toekennig van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien bij art. 1244 B.W.

d. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel ziet RM daarenboven van geen enkel van bovengenoemde rechten af, en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

e. Klachten geven de klant geen recht de overeenkomst te ontbinden, noch de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN Reimink Machines

a. Indien RM een verbintenis van onderhavige overeenkomst niet nakomt zal zij in geen geval gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding die hoger ligt dan 10% van de aankoopprijs van het materieel zoals hierboven aangeduid.

b. De klant verklaart dat RM niet aansprakelijk zal zijn voor speciale, toevallige, onrechtstreekse of bijkomende schade, of voor het verlies van winst, inkomsten of gegevens, zelfs indien RM op de hoogte werd gebracht van dergelijk verlies of schade.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

RM blijft in alle omstandigheden eigenaar van het geleverde tot wanneer de overeengekomen prijs, belastingen en eventuele interesten inbegrepen, volledig vereffend is.

8. WAARBORG.

a. De overeenkomstig deze overeenkomst geleverde apparatuur en programmatuur worden gewaarborgd tegen fabricage- en uitvoeringsfouten enkel gedurende de periode beschreven op de bestelbon en/of offerte, met aanvang op de datum van levering.

b. De waarborg bestaat uit degelijke herstelling of vervanging van de onderdelen die door RM als defekt worden erkend, respektievelijk aanpassing van programmatuur tot het correct functioneren ervan, volgens de specificaties op de bestelbon vermeld. RM kan echter niet waarborgen dat de apparatuur en programmatuur ononderbroken en vrij van gebreken zullen functioneren.

c. De klant is gerechtigd om enerzijds de apparatuur te wijzigen, en om er apparatuur geleverd door andere leveranciers aan te koppelen, anderzijds om aan de programmatuur corresponderende veranderingen en koppelingen aan te brengen, doch slechts wanneer hij dit voornemen voorafgaandelijk, omstandig en schriftelijk aan RM heeft meegedeeld, hetgeen als een verzoek om advies ter zake zal gelden.

9. KOPIEERVERBOD.

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen mag de software of een gedeelte ervan enkel gekopieerd worden voor archiveringsdoeleinden, om een beschadigde kopij te vervangen, of om programmafouten te onderzoeken. Bij miskenning van deze bepaling is RM gerechtigd op een schadevergoeding die begroot wordt op tien maal de aankoopwaarde van bedoelde software.

10. BEEINDIGING BIJ WANPRESTATIE VAN DE KLANT.

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt, is RM gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige voorafgaande gerechtelijke procedure, voor het nog niet uitgevoerde deel van de bestelling en/of het niet betaalde gedeelte ervan.

De ontbinding zal plaats hebben 24u na het verzenden van een aangetekend schrijven door RM, waarin deze haar voornemen te kennen geeft.

Onverminderd het recht van RM om een hogere schadevergoeding te eisen, zal de klant in dit geval minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs.

Als een niet nalevering van zijn verplichtingen in de zin van dit artikel zal onder meer worden beschouwd het niet betalen van een vervallen bedrag binnen de 30 dagen na het versturen van een aangetekende aanmaning.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Alle geschillen van welke aard ook vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtsgebied Dordrecht.